RA VI Task Team on WIGOS Implementation, Third Meeting

RA VI Task Team on WIGOS Implementation, Third Meeting

Contact:
6

Start date

6 June 2016
7

End date

7 June 2016
Location:
Belgrade, Serbia

RA VI Task Team on WIGOS Implementation,
Third Meeting in XVI Inter-sessional Period (RAVI-TT-WIGOS-3-XVI)