IMO_Prize.jpg

IMO prize to Gordon McBean of Canada - WMO Photo/M. Debray